Veterantog

DSB MY 1135+ZB+Ks+BU+AX+CC+AC+MY 1101 som VM 6421 Od-Eb. Tommerup 25.10.2020.

Lukket for kommentarer.