Veterantog

DSB MY 1101+CC+BU+AX+AC+MY 1135 som VM 6405 Ro-Fa. Km 166,0 Kh (Odense-Holmstrup) 30.08.2020.

Lukket for kommentarer.