Veterantog

DSB MZ 1401+CC 1132+BU 3702+AC 42+AX 393 som VM 241403 Gb-Od. Km 155,8 Kh (Marslev-Odense) 11.06.2016.

Lukket for kommentarer.